25 خرداد 1384
علی
همه ما از کودکی با نام او آشناییم.شاید هنگامی که می خواستیم روی پاهای نحیف خود برای اولین بار بایستیم اطرافیان یا علی گویان ما را تشویق می کردند.چه نیرویی در ذکر یا علی نهفته است.هر کسی که کاری سخت در پیش دارد نام علی را بر زبان می آورد تا بلکه از او مددی گیرد.اما هر کس به فراخور خود توشه ای از او بر می دارد. اگر صحبت از عدالت باشد علی زبانزد است اگر از یتیم نوازی مدافع مظلوم بودن برابری و برادری احترام به عقیده مردم و هزاران سجایای پیدا و ناپیدای وجودی او بخواهیم نام ببریم در می یابیم علی متعلق به عصر خود نبود ونه تنها عصر خود بلکه او تنوانست اعصار را بپیماید و از قید زمان خود را رها کند.چه نیکو گفت جرج جرداق اسلام شناس مسیحی که جهان عقیم از خلق علی دیگری است
میلاد امام علی (ع)مبارکآرشیو
تعداد بازدیدکنندگان : 18573
عناوین آخرین یادداشت ها
#FFFFFF
لینکستان

دارم از تو می نویسم